Bloggen

Kurs i NO på Rosenhill och WLH!

Kurs i NO på Rosenhill och WLH!

Vi kan erbjuda några platser i ett delmoment som ges inom ramen för klasslärarutbildningens kurs Naturorienterande ämnen.

Delmomentet syftar till att visa hur det är möjligt att arbeta i ämnesöverskridande projekt där det centrala innehållet i naturvetenskap, geografi och hantverk integrerats. Upplägget riktar sig i huvudsak till klasserna 4-7. Delmomentet tar utgångspunkt i en inventering av landskapets naturresurser, hur de har bildats genom inlandsisen och den praktiska, ekonomiska utvecklingen som människan åstadkommit genom dessa resurser. Vi kommer att processa den lokala leran och bränna bruksföremål i egentillverkad ugn.

I kursen ingår även en föredragsserie med prof. Jost Schieren på temat ”Goethes worldview and his way of knowing as a base for Waldorf education”.

Tid:

Lördag 17/6: kl 10.00-17.30

Söndag 18/6 – Onsdag21/6: kl 8.30-18.00

Plats:

Föredragen äger rum på WLH, övriga inslag på Rosenhill på Ekerö. Man behöver transportmöjlighet. Eventuellt kan detta samordnas med andra studenter. För att delta ska man kunna var med alla dagar.

För mer information och anmälan kontakta leif.tjarnstig@wlh.se.

Vill du läsa mer kan du läsa en artikel ur På väg om en tidigare liknande kurs. Klicka här för att lasta ned artikeln som pdf.

Bloggen

Ruhi Tyson om att synliggöra yrkesklokhet och bildningsdidaktik

Ruhi Tyson om att synliggöra yrkesklokhet och bildningsdidaktik

Ruhi Tyson, fotograf Christian Habetzeder.

Ruhi Tyson, medarbetare vid WLH, disputerade 6 mars 2017 med avhandlingen “The Rough Ground: Narrative explorations of vocational Bildung and wisdom in practice.” vid pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Du kan läsa mer om avhandlingen och en intervju med Ruhi i Skolvärlden (klicka här)

Vi är glada och stolta över det mycket positiva mottagande Ruhis avhandling och artiklar fått. En av hans artiklar (‘The didactics of vocational bildung: how stories matter in VET research’ (Vol 3) har blivit vald till en av de bästa artiklarna publicerad i Journal of Vocational Education and Training under 2016.

 

 

Bloggen

Angående behörighet för anställning som förskolechef/rektor

Angående behörighet för anställning som förskolechef/rektor

För en tid sen blev jag uppringd av först en tjänsteman från Stockholms kommun och en vecka senare av en tjänsteman i Södertälje kommun. Deras frågor var oroande.

De hade båda frågor om waldorfförskollärarutbildningen och om den kan räknas som pedagogisk utbildning och därmed ge behörighet att anställas som förskolechef.

I skollagen står det att för att kunna anställas som förskolechef (eller rektor) ska man ha förvärvat pedagogisk insikt genom pedagogisk utbildning och pedagogisk erfarenhet (2 kap. 11§ skollagen 2010:800).

Skolinspektionen har i en promemoria från 2014 (PM 2014-0402) skrivit en rekommendation som innebär att ”pedagogisk utbildning” ska tolkas så att man har 30 högskolepoäng i pedagogik. Detta ska ses om en riktningsgivande rekommendation och är alltså inte lagtext. Denna promemoria och just denna rekommendation hade de två tjänstemännen dock tagit fasta på. De ställde sig alltså tveksamma till att godkänna att waldorfförskollärare ska kunna anställas som förskolechefer, något som skulle kunna få allvarliga konsekvenser för flera waldorfförskolor.

Med anledning av detta vände jag mig först till Skolinspektionens rättschef. Hen framhöll att promemorian bara var en tolkning och rekommendation och att det är upp till kommunerna att välja hur de vill tillämpa lagen. Skolinspektionen var inte villig  att förtydliga något gällande waldorfutbildningarna i promemorian. Hon hänvisade mig vidare till Utbildningsdepartementet.

Häromdagen (9/6) kom så ett klargörande från Utbildningsdepartementet. Man kan där inte gå in på hur myndigheter tolkar lagtext – det vore ministerstyre och är inte tillåtet i Sverige. Man lägger sig alltså inte i Skolinspektionens promemoria. Det framgår dock av departementets svar att lagstiftarens intention stödjer att man tolkar skollagens skrivning på så sätt att även waldorfförskollärarutbildning ska anses vara pedagogisk utbildning och därmed tillsammans med pedagogisk erfarenhet ge behörighet att anställas som förskolechef. Man har för närvarande inte för avsikt att ändra på den bestämmelsen.

I departementets svar står vidare att om en kommun i samband med tillsyn fattar ett för en waldorfförskola negativt beslut kring detta kan huvudmannen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten för att få en överprövning av tillsynsärendet.

Jag är lättad över att detta besked har kommit före sommaren. Jag hoppas att det innebär att kommunerna, i första hand nu Södertälje och Stockholm, beaktar detta uttalande när de tolkar lagtexten. Den förskolechef/huvudman som önskar en kopia av svaret från Utbildningsdepartementet är välkommen att kontakta mig. Svaret kan vara ett stöd i samband med en tillsyn.

 

13/6 2016

Caroline Bratt

 

Bloggen

Första hösten med Itslearning

Första hösten med Itslearning

Första hösten med Itslearning – WLH:s nya lärplattform

När jag började på Waldorflärarhögskolan skedde mycket av kontakten med studenter, uppgiftsinlämning och återkoppling via mail. Information lades upp på hemsidan men var inte helt lätt att hitta. Information som skulle ut tog olika vägar. Beslutet om att satsa på en lärplattform fattades och vi var alla med och tyckte till och provade olika varianter. Vi kom fram till att Itslearning var tydligast och bäst passade våra önskemål och behov.

Många skolor och högskolor arbetar med lärplattformar. Där har man möjlighet att samla information, resurser och material som rör utbildningen. Det blir en samlad kontaktyta mot studenterna istället för flera. I lärplattformen finns bl.a. meddelandefunktion och kalenderfunktion utöver den kursinformation som läggs in.

I början tänkte jag nog att det skulle bli en faslig massa jobb. Att allt det där som jag hade i mappar på datorn, i pärmar i hyllan och i högar på min arbetsplats plötsligt skulle samlas på ett ställe. Och jag skulle ordna in det i en form som någon annan bestämt.

Vi som arbetar på WLH började med att gå kurs under våren och sedan långsamt men säkert bekanta oss med strukturer och funktioner i den nya lärplattformen. När vi kom tillbaka från semestern skulle allt läggas upp och stoppas in. Scheman skulle läggas in och studie-handledningar skulle upp. Och allt möjligt annat. Efter att ha fått klart för mig hur det fungerade, någorlunda, och fått möjlighet att öva tillsammans med mina kollegor märkte jag till min glädje att det verkligen fungerade. Kurserna fick en struktur, jag fick ordning på allt material och alla uppgifter. Och dessutom underlättar den kontakten med studenterna. En tydlig och enkel lärplattform med många möjligheter. Jag upptäcker hela tiden nya. Känner mig stolt och lite mallig över att kunna länka något i ett anslag så att studenterna kan klicka sig direkt dit.

Vi tänkte nog också till en början att det skulle ta tid för studenterna. Tid att lära sig, vänja sig och liksom byta spår. Men studenterna har överraskat oss med att lära sig fortare än vi. Och vara positiva. Vi får glada tillrop under våra utbildningshelger och studenterna rör sig lätt mellan de olika ytorna i plattformen och använder dess funktioner. WLH har genom Itslearning gått in i en ny tid. För de flesta studenter innebär det ökad tillgänglighet men för några innebär det motsatsen. I de fall måste vi kompensera och hjälpa till så gott vi kan.

Jag har fortfarande kvar mina pärmar men högarna på skrivbordet har märkbart minskat.

Åsa Månsson

Utbildningsansvarig, klasslärarutbildningen

 

Bloggen

Angående kommande UKÄ-tillsyn

Angående kommande UKÄ-tillsyn

Angående kommande UKÄ-tillsyn

I och med att WLH 2012 genom regeringsbeslut beviljades studiemedelsrätt (CSN) ställdes vi under statlig tillsyn. Det var då Högskoleverket som skulle utöva tillsynen. Högskoleverket har sen dess omvandlats och det är nu Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som ska utöva tillsyn.
Eftersom WLH inte har haft tillsyn förut och eftersom UKÄ inte har en färdig modell för hur tillsyn ska utövas över en institution som WLH var det viktigt att tillsammans se över förutsättningar och möjliga tillsynsmodeller. WLH är ju speciellt på så sätt att vi inte är en ackrediterad högskola med examensrätt, men ändå bedriver förskollärar/lärarutbildning som genom särskild skrivning i lag/förordning ger behörighet att arbeta i waldorfpedagogisk verksamhet.
Onsdag 19/8 var Karl Larsson och jag därför på ett första möte med tjänstemän på UKÄ. Syftet med mötet var att få en tydligare bild av vad en tillsyn kommer att innebära, dvs. hur den kommer att gå till, vad som kommer att bedömas, samt att få en uppfattning om eventuell tidpunkt för tillsyn.
Vi uppfattade vid mötet förståelse för de speciella förutsättningar som råder för WLH. WLH är en liten organisation som genom politiskt beslut fått ett särskilt uppdrag att utbilda förskollärare och lärare till de waldorfpedagogiska verksamheterna, trots att vi inte har ackrediterade utbildningar. WLH måste inte följa de vanliga examensordningarna för förskollärare/lärare, men har samtidigt skyldighet att hålla en kvalitet som anses rimlig för förskollärar/lärarutbildning. WLH:s vilja att utveckla utbildningarna var en starkt bidragande orsak till att offentlig finansiering beviljades.
UKÄ informerade att man planerar att påbörja en tillsyn av WLH i slutet av 2015 och att processen beräknas ta ca 6 månader. Tillsynen syftar till att följa upp att WLH lever upp till kraven som följde med beslutet om finansiering och till att hjälpa oss att identifiera och arbeta med utvecklingsområden.

Tillsynen kommer att bestå av två delar:
1. Den ena delen är mer strikt juridisk och görs av jurister på UKÄ.  Den innebär att man bland annat kontrollerar att vi har de dokument vi är skyldiga att ha (såsom programöversikter, kursplaner, policydokument etc), att våra studenters rättigheter säkras och att vi har lärare med särskilt utbildningsansvar över de olika utbildningarna.
2. Den andra delen är en granskning av kvaliteten på utbildningarna. Den granskningen samordnas av tjänstemän på UKÄ, men utförs framför allt av 2-3 externt tillsatta bedömare. Dessa är personer med bakgrund från universitet/högskola och erfarenhet av bedömningsarbete. I vårt fall även med särskild kunskap om pedagogiska utbildningar. Vi får inte vara med och tillsätta dessa personer, men ges tillfälle att yttra oss till förslagen.

Man kommer bland annat att titta på:
•    det interna kvalitetsarbetet (nuläge, problemidentifiering, åtgärder).
•    samstämmigheten mellan programöversikter, kursplaner, studiehandledningar och studenters resultat. Det vill säga att det studenterna lär sig ska hänga ihop med lärandemål. Lärandemålen ska i sin tur vara relevanta för den utbildning man går.
•    examinationsuppgifter och variation i examinationsformer.
•    lärarnas kompetens.
•    innehåll och upplägg av kurser.
•    progression i utbildningarna.
•    litteratur.
•    genomströmningen av studenter. Det vill säga hur många av de studenter som faktiskt påbörjar utbildningarna genomför dem och får utbildningsbevis.
•    antagningskriterier.
•    studiernas reella omfattning och nivå i förhållande till hur de angetts.

Vi har utifrån de resurser vi har arbetat för att bygga upp en organisation och utbildningar som ska kunna gå igenom en granskning. Det återstår dock en hel del arbete och vi måste vara kloka i hur vi prioriterar vad vi ska lägga resurser på.
Vi räknar med att tillsynen kommer att uppmärksamma områden som vi behöver bli bättre inom, vilket är bra. Vi räknar också med att områden där vi håller god kvalitet får erkännande, vilket i sin tur har stor betydelse för fortsatt finansiering och ett bredare erkännande av waldorfutbildning. Detta är på längre sikt avgörande för att vi ska få behålla de särskilda behörighetsregler som nu gäller.

Caroline Bratt
Rektor, WLH