Bloggen

Remissyttrande om likvärdig skola

Remissyttrande om likvärdig skola

En viktig uppgift utöver att arbeta med utbildningarna är att bevaka och delta i utbildningspolitiska frågor. Många av de frågor som är viktiga berör alla idéburna förskolor och skolor, andra frågor är angelägna särskilt för waldorfpedagogiska verksamheter. En fråga som vi till exempel ser som väsentlig att lyfta fram i skoldebatten är den att skilja på idéburna och vinstutdelande skolverksamheter. Anledningen till det är att många förslag som kommer hänger ihop med behovet att kontrollera och styra de verksamheter som tar ut vinst. Flera av de förslagen slår hårt mot idéburna verksamheter som drivs under andra förutsättningar.

I juni i år presenterades betänkandet SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Det är en fortsatt bearbetning av delar av det arbete som Skolkommissionen lade fram 2017. WLH och Waldorfskolefederationen har skrivit ett remissyttrande till betänkandet. Vi tar bland annat upp dilemmat likvärdighet – likformighet och problemet med att man inte skiljer på de idéburna respektive de vinstutdelande skolorna. I detta ingår frågor om skolval och resursfördelning. Vårt remissyttrande finns att läsa här.

Det kommer regelbundet nya betänkanden och förslag att ta ställning till; snart påbörjas arbetet med att skriva remissyttrande till det betänkande som diskuterar frågan om obligatorisk förskola för barn från fem års ålder.

Caroline Bratt

Bloggen

Svenskt Waldorflärarmöte 2021 inställt

Svenskt Waldorflärarmöte 2021 inställt

Gert Biesta, Caroline Bratt och Ruhi Tyson på ENASTE-konferens i Wien.

Om Svenskt Waldorflärarmöte 2021

WLH har dessvärre behövt ställa in Svenskt Waldorflärarmöte 2021 (SWLM 21). Vi kan inte uppfylla de krav som ställs för offentliga sammankomster som gäller tillsvidare på grund av corona-situationen.

WLH har fått en fråga om vi inte skulle kunna genomföra SWLM digitalt i stället för att ställa in det. Det är naturligtvis inte omöjligt att genomföra digitala möten – men jag förklarar här varför vi valt att inte göra det i just det här fallet. Skälen är flera.

En av de aspekter som i utvärderingar av lärarmötena framhålls särskilt är värdet av alla de enskilda möten som uppstår kollegor emellan; mellanrums-samtalen så att säga. Föredragen och arbetsgrupperna blir ett innehåll som kan bidra till de samtalen. Många av deltagarna värdesätter också praktiska workshops/seminariegrupper. Just dessa kvaliteter är inte så lätta att tillgodose med ett digitalt möte.

WLH bedriver för närvarande undervisning både på plats och online. Vi har samlat en del erfarenheter kring vilken typ av undervisning och möten som fungerar bättre eller sämre online. Vi ser att en del av de kvaliteter som har varit särskilt viktiga i samband med SWLM är sådana som uppstår på plats. Vi ser också att det är stor skillnad att nå ut till mindre grupper jämfört med stora grupper. SWLM har haft ett deltagarantal på ca 300–350 personer.

Vi kan också konstatera att det krävs ganska dyr teknik och god teknisk kompetens för att genomföra de digitala mötena om de ska fungera med rimlig kvalitet. Det är resurskrävande både i material och kompetens. SWLM genomförs med så låga avgifter som möjligt och med mycket ideellt arbete. Det är inte självklart att i ett sådant läge kräva att många av de som brukar bära mötet ska lära nytt och om. Det är i så fall något som måste få byggas upp under längre tid.

Vår planerade keynote-speaker var professor Gert Biesta. Vi har verkligen sett fram emot att en av de mest uppmärksammade pedagogiska tänkarna skulle delta i SWLM. Han önskar de möten och samtal med deltagarna som äger rum på plats irl. Det planerade mötet byggde till stor del på hans föredrag och närvaro.

Skälen är alltså flera till varför vi valt att inte erbjuda ett digitalt alternativ denna gång. Vi beklagar verkligen att vi inte kan samlas på det sätt vi hoppades kunna göra. Nu får vi helt enkelt hoppas att det i januari 2022 ska vara möjligt att mötas och tillsammans genomföra SWLM 22.

 

Caroline Bratt

Rektor, WLH

Bloggen

Hans Möller in memoriam

Hans Möller in memoriam

Hans Möller. Foto Jessica Thorell

Hans Möller. Foto Jessica Thorell

Torsdag 21/5, Kristi Himmelsfärdsdagen, gick Hans Möller bort, 95 år gammal.

Hans Möller var en av de lärare som arbetade på Kristofferskolan under pionjäråren, när waldorfpedagogiken fortfarande var ganska ny i Sverige.  Han kom sen av olika skäl att arbeta på Franska skolan i Stockholm några år innan han var med och startade Ellen Key skolan i Spånga. Han skrev böcker, poesi, teaterpjäser, artiklar med mera. Han arbetade också med att utveckla och skriva om waldorfskolans kursplan.

Jag var en av dem som kom att möta Hans under hans år på Franska skolan, där jag i mitten av 70-talet hade honom som klassföreståndare i klass 5 och 6 och sen ytterligare ett par år som ämneslärare i framför allt historia. Att ha Hans som klassföreståndare innebar att vi fick göra saker som nog inte alla klasser gjorde. Han satte upp spel med oss, Himlaspelet ett år, Sagan om Kung Arthur ett annat år och däremellan lite mindre spel som Putte i grammatikskogen. Vi gjorde också ett par klassresor.

Mest minns jag nog ändå framför allt samhällskunskaps- och historieundervisningen. Vi gick i en skola där vi hade läromedel. Men Hans kom alltid in med travar med andra böcker. Han läste högt ur en del av dem, vi fick läsa texter av till exempel Jan-Olof Olsson, Jolo. Vi fick jämföra vad som skrevs av olika författare, ta del av olika perspektiv och källor. Och inte minst så berättade han livfullt och dramatiskt, ibland kanske teatraliskt i sina ämnen. Man kunde på något sätt känna historien i rummet.

Utan att egentligen veta exakt vad som försiggick på föräldramötena anade jag nog att det bland föräldrarna fanns de som hade frågor kring hans sätt att undervisa. Men han rodde det hela i land. Och när jag träffade honom många år senare så mindes han alla elever och deras föräldrar, allas namn och vad de arbetade med, med mera och han talade om alla med stor respekt och värme.

Som barn tänkte jag inte på att Hans var waldorflärare, han var bara en magister som inte gjorde precis som de andra lärarna på Franska skolan. Men som vuxen kom jag ihåg honom och hans koppling till waldorfpedagogik och bestämde mig för att ta reda på mer om waldorfpedagogik.

En klasskamrat bytte från Franska skolan till Kristofferskolan. Hon blev sen waldorflärare. Jag fortsatte i Franska skolan, men valde att, när jag fick barn, utbilda mig till waldorflärare och har sen dess arbetat med waldorfpedagogik som klasslärare och lärarutbildare. Så vi var två i den klassen från Franska skolan som sen har arbetat som waldorflärare.

Det är ju olika om och hur man påverkas av en lärare – barn påverkas också olika av olika lärare. Men jag tänker att Hans Möller var en lärare som kom att få stor betydelse för några av de val jag kom att göra och som har påverkat mitt liv i allra högsta grad och för det är jag honom tacksam.

Jag sänder varma tankar till hans familj.

Caroline Bratt, WLH

Kursplanebild, ur Hans Möllers ”Waldorfskolans kursplan: ett möte mellan yttre och inre verklighet”.