Bloggen

Till Göran Fant, med tacksamhet!

Till Göran Fant, med tacksamhet!

Göran Fant på resa i Pyrenéerna.

Göran Fant gick bort onsdag 24 maj efter en kort tids sjukdom. Varma tankar går till hans familj.

Jag mötte Göran när jag kom till Kristofferskolan som lärare 1995. Efter inte alltför lång tid kom Göran och jag att samarbeta i först i styrelsen och så småningom tillsammans med även Monica Dammeyer i skolans ledningsgrupp. Det var en arbetsgemenskap som också blev till vänskap. Göran lärde mig bland mycket annat också om hur man i skolan kan förhålla sig till och tala om antroposofi. Han värnade verkligen waldorfpedagogiken inte bara med hjärta utan även intellekt. Utöver det som den dagliga ledningen krävde var samtalsämnena många, musik, litteratur, historia, Frankrike, utbildningspolitik och mycket annat. Fantastisk var den resa till Pyrenéerna vi fick göra med honom som färdledare.

Parallellt med arbetet på Kristofferskolan var Göran också under många år ordförande i Waldorfskolefederationen. När jag lämnade skolan och började arbeta på WLH så var det i den rollen vi fortsatte vårt samarbete. Göran var en av de som från federationens sida var med och stödde det nordiska forskningssamarbetet som idag finns och betyder mycket för våra waldorfutbildningars utveckling och vara.

De två senaste åren har vi på WLH haft som en öppen kaffebjudning en gång i månaden för för vänner och före detta medarbetare. Göran var en våra trogna gäster och många var de onsdagar då han kom med tårta, helst frukttårta, till oss alla. Han kommer att vara saknad vid våra sammankomster.

Vi är många i waldorfskolan, elever, kollegor, föräldrar m.fl., som känner tacksamhet för allt Göran gjort och för den han var. Jag kommer att sakna honom mycket.

Caroline Bratt

Bloggen

NORENSE – nordiskt forskningsnätverk i waldorfpedagogik

NORENSE – nordiskt forskningsnätverk i waldorfpedagogik

Några av ledamöterna i Norense Council: Dagny Ringheim, Marja-Leena Ilmonen, Caroline Bratt, Britta Drakenberg, Arve Mathisen, Leif Tjärnstig, Jan-Erik Mansikka, Pia Pale. Fotograf Pia Pale.

Det nordiska nätverket NORENSE; Nordic Research Network in Steiner Education startades 2008. Det var Steinerhøyskolen i Oslo, Snellmanhögskolan i Helsingfors och WLH i Stockholm som såg behovet av att stödja såväl forskning som utvecklingen av akademisk kompetens inom det waldorfpedagogiska fältet och tog gemensamt initiativet till NORENSE.

Tack vare att framför allt förskolor och skolor bidragit ekonomiskt har det varit möjligt att stödja ett antal forskningsprojekt och doktorander. Att förskolor och skolor på det här sättet stödjer forskning är ganska unikt. Även om beloppen inte är så stora imponerade det på Universitetskanslersämbetets granskare då de inspekterade WLH i våras. Stödet till forskning från de waldorfpedagogiska verksamheterna är också ett konkret exempel på hur WLH eftersträvar att verksamheterna ska känna ett slags medägarskap till utbildningarna och den forskning och det utvecklingsarbete som krävs för att kunna bedriva utbildningar och i förlängningen förskolor och skolor.

Vill man läsa mer om dessa projekt kan man gå till hemsidan för NORENSE.

Arve Mathisen föreläser om Husserl, april 2017.

Arbetet i NORENSE leds av ett council bestående av medarbetare från de tre nordiska waldorfutbildningsinstitutionerna, representanter från de nordiska federationerna samt externa forskare. Vi möts numera två gånger per år. I anslutning till dessa arbetsmöten organiserar vi även konferenser då ett tema belyses av forskare från olika institutioner/lärosäten. Det senaste mötet ägde rum vid Snellmanhögskolan i Helsingfors nu i mitten på april. Ett antal artikelförfattare beviljades då bidrag för att skriva och publicera forskningsartiklar under det kommande året.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidrar till att möjliggöra det arbete som görs inom NORENSE och som därigenom bidrar till att utveckla och säkra utbildningarna.

Caroline Bratt

Rektor

Bloggen

Kurs i NO på Rosenhill och WLH!

Kurs i NO på Rosenhill och WLH!

Vi kan erbjuda några platser i ett delmoment som ges inom ramen för klasslärarutbildningens kurs Naturorienterande ämnen.

Delmomentet syftar till att visa hur det är möjligt att arbeta i ämnesöverskridande projekt där det centrala innehållet i naturvetenskap, geografi och hantverk integrerats. Upplägget riktar sig i huvudsak till klasserna 4-7. Delmomentet tar utgångspunkt i en inventering av landskapets naturresurser, hur de har bildats genom inlandsisen och den praktiska, ekonomiska utvecklingen som människan åstadkommit genom dessa resurser. Vi kommer att processa den lokala leran och bränna bruksföremål i egentillverkad ugn.

I kursen ingår även en föredragsserie med prof. Jost Schieren på temat ”Goethes worldview and his way of knowing as a base for Waldorf education”.

Tid:

Lördag 17/6: kl 10.00-17.30

Söndag 18/6 – Onsdag21/6: kl 8.30-18.00

Plats:

Föredragen äger rum på WLH, övriga inslag på Rosenhill på Ekerö. Man behöver transportmöjlighet. Eventuellt kan detta samordnas med andra studenter. För att delta ska man kunna var med alla dagar.

För mer information och anmälan kontakta leif.tjarnstig@wlh.se.

Vill du läsa mer kan du läsa en artikel ur På väg om en tidigare liknande kurs. Klicka här för att lasta ned artikeln som pdf.

Bloggen

Ruhi Tyson om att synliggöra yrkesklokhet och bildningsdidaktik

Ruhi Tyson om att synliggöra yrkesklokhet och bildningsdidaktik

Ruhi Tyson, fotograf Christian Habetzeder.

Ruhi Tyson, medarbetare vid WLH, disputerade 6 mars 2017 med avhandlingen “The Rough Ground: Narrative explorations of vocational Bildung and wisdom in practice.” vid pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Du kan läsa mer om avhandlingen och en intervju med Ruhi i Skolvärlden (klicka här)

Vi är glada och stolta över det mycket positiva mottagande Ruhis avhandling och artiklar fått. En av hans artiklar (‘The didactics of vocational bildung: how stories matter in VET research’ (Vol 3) har blivit vald till en av de bästa artiklarna publicerad i Journal of Vocational Education and Training under 2016.

 

 

Bloggen

Angående behörighet för anställning som förskolechef/rektor

Angående behörighet för anställning som förskolechef/rektor

För en tid sen blev jag uppringd av först en tjänsteman från Stockholms kommun och en vecka senare av en tjänsteman i Södertälje kommun. Deras frågor var oroande.

De hade båda frågor om waldorfförskollärarutbildningen och om den kan räknas som pedagogisk utbildning och därmed ge behörighet att anställas som förskolechef.

I skollagen står det att för att kunna anställas som förskolechef (eller rektor) ska man ha förvärvat pedagogisk insikt genom pedagogisk utbildning och pedagogisk erfarenhet (2 kap. 11§ skollagen 2010:800).

Skolinspektionen har i en promemoria från 2014 (PM 2014-0402) skrivit en rekommendation som innebär att ”pedagogisk utbildning” ska tolkas så att man har 30 högskolepoäng i pedagogik. Detta ska ses om en riktningsgivande rekommendation och är alltså inte lagtext. Denna promemoria och just denna rekommendation hade de två tjänstemännen dock tagit fasta på. De ställde sig alltså tveksamma till att godkänna att waldorfförskollärare ska kunna anställas som förskolechefer, något som skulle kunna få allvarliga konsekvenser för flera waldorfförskolor.

Med anledning av detta vände jag mig först till Skolinspektionens rättschef. Hen framhöll att promemorian bara var en tolkning och rekommendation och att det är upp till kommunerna att välja hur de vill tillämpa lagen. Skolinspektionen var inte villig  att förtydliga något gällande waldorfutbildningarna i promemorian. Hon hänvisade mig vidare till Utbildningsdepartementet.

Häromdagen (9/6) kom så ett klargörande från Utbildningsdepartementet. Man kan där inte gå in på hur myndigheter tolkar lagtext – det vore ministerstyre och är inte tillåtet i Sverige. Man lägger sig alltså inte i Skolinspektionens promemoria. Det framgår dock av departementets svar att lagstiftarens intention stödjer att man tolkar skollagens skrivning på så sätt att även waldorfförskollärarutbildning ska anses vara pedagogisk utbildning och därmed tillsammans med pedagogisk erfarenhet ge behörighet att anställas som förskolechef. Man har för närvarande inte för avsikt att ändra på den bestämmelsen.

I departementets svar står vidare att om en kommun i samband med tillsyn fattar ett för en waldorfförskola negativt beslut kring detta kan huvudmannen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten för att få en överprövning av tillsynsärendet.

Jag är lättad över att detta besked har kommit före sommaren. Jag hoppas att det innebär att kommunerna, i första hand nu Södertälje och Stockholm, beaktar detta uttalande när de tolkar lagtexten. Den förskolechef/huvudman som önskar en kopia av svaret från Utbildningsdepartementet är välkommen att kontakta mig. Svaret kan vara ett stöd i samband med en tillsyn.

 

13/6 2016

Caroline Bratt