Bloggen

Om fritidspedagoger och förskolechefer

Om fritidspedagoger och förskolechefer

Jag vill här kort nämna något om remissen Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas som regeringen i dagarna har lämnat till Lagrådet. Den innehåller förslag som berör även waldorfförskolor och waldorfskolor.

I remissen föreslås bland annat att de som har fritidspedagogexamen ska få möjlighet att få lärarlegitimation (med inriktning mot arbete i fritidshem).

Det föreslås även krav på att förskolechefer ska gå rektorsutbildning samt att man byter yrkesbeteckning från förskolechef till rektor. Så här står det i regerings remiss (s. 60):

”Regeringens förslag: Rektorer för förskoleenheter ska omfattas av ett krav på att gå en obligatorisk befattningsutbildning. De ska påbörja den obligatoriska befattningsutbildningen snarast möjligt efter det att de tillträtt sin anställning och ha genomfört den inom fem år efter tillträdesdagen.

Skyldigheten att genomföra utbildningen gäller dock inte sådana rektorer för förskoleenheter som tidigare har gått befattningsutbildningen, en äldre statlig rektorsutbildning, eller genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet har förvärvat kunskaper som en högskola som anordnar befattningsutbildning har jämställt med sådan utbildning. Skyldigheten gäller inte heller rektorer som den 1 juli 2019 är verksamma som rektorer för förskoleenheter.”

Att arbeta som förskolechef är krävande och kräver kunskaper utöver de som ryms i en förskollärarutbildning. Det är bra att det görs tydligt genom att koppla uppdraget till en utbildning på det sätt som gäller för rektorer. Samtidigt kommer det förstås att bli kännbart och svårt för små förskolor att så mycket tid ska avsättas till utbildning. Verkligheten på våra förskolor är att många redan har ont om medarbetare och att arbetsbelastningen är hög. En av de frågor vi tar upp när vi möter politiker är just denna att vid nya krav kopplade till administration så är belastningen på en liten förskola/skola ofta proportionellt sett större än för en större verksamhet. Hur ska små förskolor –  waldorfförskolor, föräldrakooperativ, montessoriförskolor och andra – klara alla dessa nya krav även om de är berättigade utan att det tar orimlig tid från tid i barngrupperna?

Personligen är jag tveksam till att ändra benämningen – förskolechef är en inarbetad benämning och förskola och skola är olika slags verksamheter även om de bägge ryms inom skolväsendet. Idéburna skolors riksförbund skrev i sitt remissyttrande att de anser att benämningen förskolechef bör finnas kvar. En majoritet av remissinstanserna hade dock en annan uppfattning. Vill du läsa mer kan du gå in i remissen genom att klicka här.

Det är nog hur som helst viktigt waldorfförskolorna i tid börjar planera för hur förskolecheferna så småningom ska kunna påbörja rektorsutbildningar.

 

Caroline Bratt