Om oss

Om WLH

Waldorflärarhögskolan (WLH) erbjuder utbildning och fortbildning av waldorflärare till förskolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor. WLH arbetar med forskning och skolutveckling i ett nordiskt och internationellt sammanhang och bidrar med alternativ idéutveckling genom en helhetssyn på människa och omvärld. Vi vill utveckla WLH till ett nationellt kompetenscentrum för waldorfpedagogik.

De utbildningsverksamheter som äger rum på WLH har funnits sedan slutet av 1970-talet. Ursprungligen skedde det i två fristående stiftelser, Rudolf Steinerförskoleseminariet och Kristofferseminariet. Dessa båda stiftelser gick 2009 samman i en organisation. De erfarenheter och kunskaper som har arbetats upp i ursprungsstiftelserna förs nu gemensamt vidare och utvecklas under namnet Stiftelsen Waldorflärarhögskolan (WLH). Ansvaret för verksamheten ligger hos stiftelsens styrelse. Ledningen av verksamheten är delegerad till WLH:s rektor.

2011 gjordes en större omorganisation inom WLH och i samband med det står verksamheten sedan 2012 under statlig tillsyn och har sedan 2014 offentlig finansiering. Utbildningarna är därmed avgiftsfria och studiemedelsberättigade genom CSN. Vissa fortbildningskurser är avgiftsbelagda och detta finns i så fall angivet i informationen om kursen.

WLH samarbetar med Waldorfseminariet i Göteborg. De studenter som idag studerar där är inskrivna vid WLH.

I verksamhetsplanen formuleras WLH:s långsiktiga mål: WLH har som mål att erbjuda utbildningar som ger behörighet för waldorfverksamhet och akademiska examina.

Den offentliga finansieringen gör det nu möjligt att fortsätta utvecklingen mot detta mål.

WLH ingår i olika nätverk för att stärka samarbeten om utbildning och forskning.

År 2008 grundade WLH tillsammans med Steinerhøyskolen i Norge och Snellmanhögskolan i Finland nätverket NORENSE (Nordic research Network for Steiner Education). Nätverket leds av ett utskott med representanter från de tre utbildningsinstitutionerna, externa forskare och federationsrepresentanter (se nedan). Waldorfförskolor och -skolor stödjer NORENSE finansiellt och bidrar på så sätt till konkreta forskningsprojekt i waldorfpedagogik. NORENSE är också med och stödjer den vetenskapliga tidskriften RoSE, Research on Steiner Education, med fokus på forskning relevant för waldorfpedagogiken.

Som medlem i ENASTE (European Network for Academic Steiner Teacher Education) deltar WLH även i ett europeiskt nätverksarbete med två till tre årliga konferenser för europeiska waldorflärarutbildare.

WLH står också i kontinuerlig dialog med de waldorfpedagogiska verksamheterna, framför allt genom deltagande i Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd (RWS) och Waldorfskolefederationen. Tillsammans med dem har vi en fortlöpande kontakt med utbildningspolitiker och myndigheter.

WLH är en idéburen stiftelse och medlem i Idéburna skolors riksförbund.

 

Organisation

WLH är organiserad som en stiftelse.

Stiftelsens styrelse har det övergripande juridiska och ekonomiska ansvaret för verksamheten och består idag av sex ordinarie ledamöter

Styrelsen har delegerat ansvaret för den dagliga/löpande verksamheten till rektor.

Det finns i dagsläget fyra institutioner på WLH; institutionen för förskollärarutbildning, lärarutbildning, fritidslärarutbildning samt ämneslärarutbildning. Dessa har ansvar för pågående utbildningar och löpande undervisningen. Varje institutions leds av en eller två  utbildningsansvariga. Dessa sammankallar till arbetsmöten inom respektive institution. I utbildningarna arbetar också ett stort antal gästlärare, som bidrar med nödvändig kompetens och som ofta fungerar som en länk till förskolor och skolor.

Utbildningsnämnden består av utbildningsansvariga samt rektor. Här tas övergripande frågor kopplade till utbildningarna upp. Utbildningsnämnden fattar beslut om programöversikter, kursplaner, litteraturlistor samt även andra policydokument. Rektor är sammankallande.

Högskolekollegiet består av de medarbetare som arbetar full tid på WLH. Här tas frågor av övergripande och arbetsplatsrelaterade frågor upp som t ex revidering av verksamhetsplan, samtal om budget och lokalavtal. Rektor är sammankallande.

Klicka här för WLH:s organisationsschema som pdf.