Vad är waldorfpedagogik

Waldorfpedagogik

Waldorfpedagogiken vill stödja barns och ungdomars utveckling till självständighet och frihet, till att utveckla ett kritiskt och etiskt tänkande baserat på ansvar. Detta innefattar att kunna omsätta idéer och tankar i handling. Etiskt tänkande ska kunna bli till etiskt handlande. Det är även viktigt att utveckla handlingsförmåga och uthållighet. Barn och ungdomar ska tillsammans med andra kunna förändra och utveckla samhället utifrån sina intentioner. En viktig del av förskolans och skolans uppdrag är att ge barn och ungdomar tillit till sitt tänkande, kännande och handlande, och låta dem känna att de är en del av världen.

En utbildning till frihet förutsätter att elever förvärvar och utvecklar de kunskaper och färdigheter som krävs i samhället. Därför är det centralt i waldorfpedagogiken att all verksamhet inom förskola och skola förbereder eleverna inför livet i det mångkulturella samhället.

Det waldorfpedagogiska uppdraget är omfattande och ska stimulera utvecklingen av det individuella i varje barn och ungdom, arbeta medvetet med det sociala samt ge kunskaper, förmågor och färdigheter för att kunna möta omvärldens förväntningar. Waldorfpedagogiken präglas av en strävan att skapa helhet, sammanhang och mening där det individuella och det gemensamma värderas lika.

Waldorfpedagogiken erbjuder:

  • En gedigen och genomtänkt läroplan och kunskapsprogression som omfattar alla ämnen och åldrar från 0 till 19 år. Alla lärare från förskola till gymnasium har waldorfpedagogikens helhetsbild i medvetande i sin undervisning.
  • Fokus på individens behov där eleven står i centrum. Höga kunskapsambitioner i kombination med personlig omsorg skapar en god jordmån för lärande.
  • Bredd och kompetens. Genom ett kunskapsbegrepp som öppnar upp för integrering av teori, konst och hantverk skapas förståelse för ett helhetstänkande som bidrar till ett hållbart samhälle.
  • En genomtänkt yttre miljö som präglas av vacker arkitektur och omsorgsfullt valda material. Förskole/skolmiljön ska bidra till välbefinnande och kvalitetsmedvetande.
  • I waldorfförskolan/skolan möts höga ideal och vardagskompetens grundlagd i en lång och framgångsrik praxis i en internationell pedagogisk inriktning.

Waldorfförskolan, -fritidshemmet och skolan har en kursplan, En väg till frihet (2016), underordnad den nationella läroplanen Lgr11 som närmare beskriver vad och hur man gör i waldorfpedagogiska verksamheter.

 

Historik

År 1919 blev Rudolf Steiner ombedd att starta en skola för barnen till arbetarna vid cigarettfabriken Waldorf-Astoria i Stuttgard, Tyskland. Pedagogiken skulle tillgodose människors behov i ett framtidsperspektiv. Inspiration hämtades ur antroposofin samt andra kulturella och filosofiska strömningar. Skolan startade i september 1919. Pedagogiken visade sig vara fruktbar och den kallas antingen waldorfpedagogik, efter namnet på cigarettfabriken, eller steinerpedagogik.

I Sverige var Kristofferskolan i Stockholm en av de tidigaste skolorna med start 1949. Idag finns ca 40 skolor och 80 förskolor med waldorfpedagogik i Sverige. Du kan hitta en förteckning över alla verksamheter på: www.waldorf.se

Waldorfpedagogiken finns i länder världen över och växer framför allt i Asien och Afrika. Total finns det ca 1.000 waldorfskolor i världen.

 

Waldorfpedagogiken och antroposofin

Waldorfpedagogiken grundades av Rudolf Steiner och har sitt ursprung i antroposofiska och andra filosofiska idéer och tankar om utveckling och utbildning. Den antroposofiska människosynen utgår från en helhet där både materiella och andliga aspekter finns med. Denna människosyn inspirerar till en human och ekologisk etik och pedagogik. De antroposofiska tankegångarna förmedlas inte till eleverna och utgör inte en del i undervisningen. De utgör grunden till waldorfpedagogikens metodiska och didaktiska upplägg.

Alla waldorfförskolor och -skolor är religiöst och filosofiskt oberoende.

De antroposofiska tankarna om människan, bildning, utveckling och utbildning har en självklar och viktig roll i samtliga WLH:s utbildningsprogram. Viktiga begrepp inom waldorfpedagogiken härrör från antroposofin, och kunskap om och förtrogenhet med dessa begrepp är en del av waldorfpedagogens yrkeskompetens.

Inom ramen för utbildningen problematiseras begrepp och termer i antroposofin och ges ett utbildningsvetenskapligt sammanhang. Studenterna ska kritiskt reflektera över de antroposofiska begrepp som tas upp i utbildningarna i syfte att utveckla en självständig och reflekterande analys och förståelse av dessa.

Den pedagogiska forskningen utvecklas ständigt och nya tolkningar av, samt nya impulser inom, waldorfpedagogiken uppstår därför. För en waldorflärare/-förskollärare kan kunskap om antroposofi vara en inspiration för att uppleva respekten för varje människas särprägel, storheten i naturen och betydelsen av kulturell mångfald.