Förskollärare

Grundutbildning – Deltid

Waldorfförskollärarutbildningen har en unik ställning i Sverige som bärare av en alternativ pedagogisk idé, där omsorgen om barnets utveckling är central. Som student på utbildningen ges du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper om det pedagogiska sammanhanget kring barn samt om riktlinjer och mål för arbetet i waldorf-förskola. Utbildningen ger dig som student även möjlighet att reflektera över existentiella frågor och du kommer att möta uppgifter och övningar som syftar till personlig och professionell utveckling.

Studierna till förskollärare är rikt varierade. Teori, konst och hantverk praktiseras och integreras i utbildningen. Du kommer att få lära dig grunderna i exempelvis träslöjd, textilslöjd, sång och målning. I utbildningen möts beprövad erfarenhet och aktuell forskning samt att ett akademiskt förhållningssätt och förankring i praktisk verksamhet eftersträvas.

En avslutad förskollärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta i waldorfförskola.

Översikt

Utbildningen till förskollärare erbjuds i följande upplägg:

Upplägg: Deltid, 60% studietakt, under 5 år. Programmet omfattar sex utbildningstillfällen per läsår (torsdag – lördag) samt två sommarveckor (5 dagar vardera) under utbildningens första två läsår.

Behörighetskraven för förskollärarutbildningen är grundläggande behörighet samt 1 års dokumenterad erfarenhet av arbete i barngrupp.

För att en sökande ska kunna erbjudas plats måste hen vara behörig för utbildningen. Intyg som visar den sökandes behörighet måste bifogas ansökan för att denna ska vara fullständig och kunna behandlas.

Sista ansökningsdag: Senast 30 april våren innan utbildningsstarten. En ny förskollärargrupp är planerad att starta ht 2019. Ansökningar som skickas efter sista ansökningsdag, hanteras i mån av plats på utbildningen.

En avslutad förskollärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta i waldorfförskola samt behörighet att ansöka om waldorfförskollärarlegitimation. Information om waldorfförlärarlegitimationen samt ansökningsblankett hittar ni genom att klicka här.

 

Innehåll

Din utbildning till waldorfförskollärare på WLH ger dig verktyg att utveckla och arbeta inom den idétradition och praktik som waldorfpedagogiken idag förfogar över, samtidigt som du följer de nationella styrdokument som gäller för förskola och förskoleklass.

Utbildningen till förskollärare fokuserar på områden förskolläraren behöver för sin yrkesutövning, som kunskap om barns utveckling, lek, lärande, specialpedagogik, engagemang, social och mänsklig förståelse, kreativitet och ledaregenskaper. Genom teoretiska studier, konstnärliga övningar, didaktik och praktik ger utbildningen en god grund för förskolläraryrkets många uppgifter. Förberedelse, praktik och konst ger studenterna ökad självkännedom samt bidrar till personlig och yrkesmässig utveckling.

Upplägget av deltidsutbildningen till waldorfförskollärare gör att studenterna bygger upp samarbetsformer med studiekamrater från hela Sverige. De allra flesta arbetar redan i förskoleverksamheter och kurstillfällena blir arenor för reflektion, förkovran och interaktion.

Utbildningen är indelad i sju kurser varav en kurs utgörs av en utbildningsvetenskaplig kärna. Samtliga delkurser innehåller hantverk, konstnärligt övande och konstnärligt gestaltande i olika kursteman. Till detta kommer verksamhetsförlagd utbildning (praktik, auskultation). Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete. De utbildningsvetenskapliga kurserna innehåller en fördjupning av waldorfpedagogikens bakgrund och kunskapssyn i teori och praktik. Kursavsnitten syftar även till att placera waldorfpedagogiken i ett historiskt och utbildningsvetenskapligt sammanhang.

Du kan läsa mer om utbildningen och dess innehåll i den bifogade programöversikten:

Programöversikt för Grundutbildning till waldorfförskollärare

Terminstider

Här följer datumen för nuvarande och kommande terminer:

VT 2018:
15 januari – 20 juni

HT 2018:
20 augusti – 13 januari

VT 2019:
14 januari – 19 juni