Förskollärare

Waldorfförskollärarutbildningen har en unik ställning i Sverige som bärare av en alternativ pedagogisk idé, där omsorgen om barnets utveckling är central. Som student på utbildningen ges du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper om det pedagogiska sammanhanget kring barn samt om riktlinjer och mål för arbetet i waldorfförskola.

Studierna till förskollärare är rikt varierade. Teori, konst och hantverk praktiseras och integreras i utbildningen. Du kommer att få lära dig grunderna i exempelvis träslöjd, textilslöjd, sång och målning. I utbildningen möts beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Som student ges du även möjlighet att reflektera över existentiella frågor och du kommer att möta uppgifter och övningar som syftar till personlig och professionell utveckling.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen till förskollärare är en femårig grundutbildning med 60 procents studietakt. Den platsförlagda delen av utbildningen äger rum i WLH:s lokaler i Bromma, under sex utbildningstillfällen per läsår (torsdag–lördag). Under utbildningens två första år ingår dessutom en sommarvecka per läsår.

 

Utbildningens innehåll

Din utbildning till waldorfförskollärare på WLH ger dig verktyg att utveckla och arbeta inom den idétradition och praktik som waldorfpedagogiken idag förfogar över, samtidigt som du följer de nationella styrdokument som gäller för förskola och förskoleklass.

Utbildningen fokuserar på områden förskolläraren behöver för sin yrkesutövning, som kunskap om barns utveckling, lek, lärande, specialpedagogik, engagemang, social och mänsklig förståelse, kreativitet och ledaregenskaper. Genom teoretiska studier, konstnärliga övningar, didaktik och praktik ger utbildningen en god grund för förskolläraryrkets många uppgifter.

Som student får du möjlighet att träffa studiekamrater från hela Sverige. De allra flesta arbetar redan i förskoleverksamheter och kurstillfällena blir arenor för reflektion, förkovran och interaktion.

Utbildningen är indelad i åtta kurser varav en kurs utgörs av en utbildningsvetenskaplig kärna. Samtliga delkurser innehåller hantverk, konstnärligt övande och konstnärligt gestaltande. Till detta kommer verksamhetsförlagd utbildning (praktik, auskultation). Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete.

 

Behörighetskrav

Behörighetskraven för förskollärarutbildningen är grundläggande behörighet. För studenter som inte har svensk gymnasiegång krävs att man har läst svenska som andraspråk 3 (SAS3). Kontakta gärna WLH för mer information.

För att en sökande ska kunna erbjudas plats måste hen vara behörig för utbildningen. Intyg som visar den sökandes behörighet måste bifogas ansökan för att denna ska vara fullständig och kunna behandlas.

Vi rekommenderar att man arbetar i barngrupp parallellt med utbildningen. Har man inte erfarenhet av arbete i barngrupp ska en första vfu-vecka (verksamhetsförlagd utbildning) göras redan första terminen.

 

Utbildningsstart och sista ansökningsdag

Nästa utbildningsstart till förskollärare är hösten 2023 och sista ansökningsdag är 30 april 2023. En avslutad förskollärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta i waldorfförskola samt behörighet att ansöka om waldorfförskollärarlegitimation.

Du kan läsa mer om utbildningen och dess innehåll i programöversikten. Klicka här