Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

En avslutad fritidslärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta i waldorfskolans fritidshem. Programmet betonar integrationen av teori, konst och pedagogisk praktik. Som student på fritidslärarprogrammet får du utöver yrkesteori också öva dig inom olika estetiska och praktiska arbetsformer som kan tänkas berika det fritidspedagogiska arbetet.

Utbildningen till fritidslärare är en fyraårig grundutbildning med 60 procents studietakt. Den platsförlagda delen av utbildningen (undervisningen) äger rum i WLH:s lokaler i Bromma. Under de två första åren består den av två modulveckor per hösttermin med ett utbildningstillfälle på två dagar (fredag–lördag) däremellan. Under vårterminen är det tre modulveckor samt ett utbildningstillfälle på två dagar (fredag–lördag). Under tredje och fjärde året kan upplägget variera.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen består av tre delar. Första året fokuserar på waldorffritidsverksamhetens kärna: lek, kommunikation, styrdokument, waldorfpedagogik och bildning. Andra året utgör en fördjupning i waldorfpedagogik, multimodala lärprocesser, sinneslära samt barns utveckling och lärande. Tredje och fjärde året omfattar bland annat mer avancerade kurser i vetenskapsteori och metod, lekteori och lekpraktik samt specialpedagogik.

 

Utbildningens innehåll

Utbildningen till fritidslärare fokuserar på områden som läraren behöver för sin yrkesutövning, som yrkeskompetens, engagemang, social och mänsklig förståelse, kreativitet och ledaregenskaper. Genom teoretiska studier, konstnärliga övningar och praktik ger utbildningen en god grund för fritidslärarens många uppgifter.

 

Teori och praktik

Den studerande får under utbildningen möjlighet att reflektera, kommunicera och utveckla sin yrkeskompetens.

I utbildningen ingår platsförlagd utbildning på WLH, verksamhetsförlagd utbildning (praktik på annan arbetsplats) och arbetsplatsförlagd utbildning (tid på egen arbetsplats). Detta möjliggör för den studerande att relatera sina teoretiska kunskaper till skolans vardag. Under sista året skriver studenten ett självständigt examensarbete.

Den som önskar kan gå endast år 1, eller år 1 och 2 för att öka sin kompetens som medarbetare vid fritidshem. Efter år 1 och 2 erhålls kursintyg. För behörighet och utbildningsdiplom samt möjlighet att ansöka om waldorflärarlegitimation krävs avslutad fyraårig utbildning.

I ansökningsformuläret finns en ruta för övriga upplysningar. Där kan du skriva om du önskar går ett, två eller fyra år.

 

Behörighetskrav

Behörighetskraven är grundläggande behörighet samt Engelska 6, Naturkunskap 1b och Samhällskunskap 1b (samt motsvarande kurser enligt äldre gymnasieförordning). Intyg som visar den sökandes behörighet måste bifogas ansökan för att denna ska vara fullständig och kunna behandlas. För studenter som inte har svensk gymnasiegång krävs att man har läst svenska som andraspråk 3 (SAS3). Kontakta gärna WLH för mer information.

För dig som har en statlig fritidslärarexamen finns det möjlighet att tillgodoräkna dig vissa kurser. Om sökande önskar detta ska relevant dokumentation bifogas ansökan.

En avslutad fritidslärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta i waldorfskolans fritidshem samt behörighet att ansöka om waldorffritidslärarlegitimation.