Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

Grundutbildning – Deltid

Utbildningen till waldorffritidslärare innebär att bli delaktig i förvaltandet, fördjupningen och förnyelsen av en internationellt spridd och långvarig pedagogisk tradition. Som student får du fördjupa dig i waldorfskolans idétradition och de praktiska erfarenheter som pedagogiken idag förfogar över samt tillägna dig kunskaper, förmågor och förhållningssätt som möjliggör och uppmuntrar till utveckling, förnyande och fördjupande av dessa.

Studierna till fritidslärare är rikt varierade. Teori, konst och hantverk praktiseras och integreras i utbildningen. Utbildningen ger också studenten möjlighet att utveckla de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som fordras i fritidsläraryrket och det dagliga arbetet på waldorffritids. Det innebär god kunskap om pedagogens, miljöns och omgivningens förutsättningar och möjligheter att stödja utvecklingen av barnets lärande- och mognadsprocesser.

En avslutad fritidslärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta i fritidshem på waldorfskola eller fritidshem med waldorfpedagogisk profil.


Översikt

Här nedan följer en översikt av upplägg och behörighetskrav.

Upplägg: Deltid, 60% studietakt, under 4 år. Programmet omfattar fem utbildningstillfällen per termin (fredag – lördag) och en sommarvecka (5 dagar) per läsår.

Behörighetskraven för fritidslärarutbildningen är grundläggande behörighet. Intyg som visar den sökandes behörighet måste bifogas ansökan för att

denna ska vara fullständig och kunna behandlas.

Sista ansökningsdag: 30 april våren innan utbildningsstarten. En ny fritidslärargrupp kommer att starta tidigast hösten 2019.

En avslutad fritidslärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta i fritidshem med waldorfpedagogisk profil samt behörighet att ansöka om waldorflärarlegitimation. Information om waldorfförlärarlegitimationen samt ansökningsblankett hittar ni genom att klicka här.

 

Innehåll

Som student på WLH kommer du att få lära dig konsten att skapa rika och stimulerande dagar på waldorffritids. Du kommer att få en djupare förståelse för barns utveckling i olika åldrar. Du kommer att bredda och fördjupa dina yrkeskunskaper för att skapa lärande och utveckla verksamheten på fritids.

Upplägget av deltidsutbildningen till fritidslärare gör att studenterna bygger upp samarbetsformer med studiekamrater från hela Sverige. De allra flesta arbetar redan i waldorfverksamheter och kurstillfällena blir arenor för reflektion, förkovran och interaktion.

Utbildningen är indelad i sex kurser. Flera av delkurserna innehåller hantverk, konstnärligt övande och konstnärligt gestaltande i olika kursteman. Till detta kommer praktik, auskultation och arbetsplatsförlagda utbildningsmoment samt ett självständigt fördjupningsarbete. De utbildningsvetenskapliga kurserna innehåller en fördjupning av waldorfpedagogikens bakgrund och kunskapssyn i teori och praktik. Kursavsnitten syftar även till att placera waldorfpedagogiken i ett historiskt och utbildningsvetenskapligt sammanhang samt att utveckla ett bildningsperspektiv både i relation till själva utbildningen och i relation till fritidshemmets uppgifter.

Läs mer om utbildningen i den bifogade programöversikten: Programöversikt för Grundutbildning till fritidslärare