Lärare

Bakgrund

Inom det kommunala skolväsendet har man infört krav på  statlig lärarlegitimation. Waldorfskolorna är undantagna från detta krav[1]. Många lärare har frågor som handlar om behörighet, legitimation, vilka utbildningar som behövs för att få arbeta i waldorfskola, hur de utbildningar man har ska kompletteras mm. Skolinspektionen vänder sig till WLH med frågor om hur man ska se på de olika utbildningar som de möter i samband med sina inspektioner på waldorfskolor. Det finns ett behov att definiera vad som är en godkänd waldorflärarutbildning och därmed omfattas av undantaget. Det är också viktigt att i olika sammanhang trycka på betydelsen av waldorfpedagogisk kompetens i waldorfverksamheterna. Det skulle också innebära att man som skola inför föräldrar kan säga att på vår skola har x% av lärarna waldorflärarlegitimation.

WLH utfärdar därför, i samarbete med Waldorfseminariet i Göteborg och Waldorfskolefederationen sen vårterminen 2012 Waldorflärarlegitimation. Detta gör det tydligare att vi som waldorfpedagogisk rörelse anser att det är viktigt med waldorfpedagogisk utbildning och bidrar samtidigt till att göra det lättare för till exempel Skolinspektionen och Skolverket att bedöma dessa utbildningar. Waldorflärarlegitimationen har inte den rättsliga ställning som statlig lärarlegitimation, utan ska ses om en markering och kvalitetssäkring för waldorfskolorna.

Lärare kan naturligtvis komma att ha både waldorflärarlegitimation och statlig lärarlegitimation.

 

[1] Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor (SFS 2011:326)

 

Vad krävs?

För att kunna få en Waldorflärarlegitimation måste man ha en waldorflärarutbildning – det kan vara en klasslärarutbildning eller för ämneslärare relevant ämnesbehörighet i kombination med en waldorfpedagogisk påbyggnad eller motsvarande. Dessa utbildningar kan vara svenska eller utländska. Lärare med utländsk waldorflärarutbildningen kan behöva komplettera vissa kurser. Om intygen är på ett annat språk än svenska eller engelska behöver en översättning av dessa skickas med. Önskar du legitimation för ett ämne du inte har utbildning i måste du skicka med ett intyg där rektor intygar hur länge du har undervisat i ämnet samt att du undervisat tillfredsställande i detta ämne. Vi tillämpar samma regler kring detta som Skolverket.

 

Exempel på utbildningar som berättigar till legitimation är:

  • För klasslärare: Pedagogiska linjen vid Rudolf Steinerseminariet
  • Klasslärarutbildningen vid Kristofferseminariet
  • Klasslärarutbildningen vid Waldorfseminariet i Göteborg
  • Ämnesbehörighet i kombination med Pestalozzikursen
  • Klasslärarutbildningen/BA-examen från Rudolf Steinerhøyskolen i Norge
  • Eurytmilärarlinjen vid Rudolf Steinerseminariet
  • Klasslärarutbildningen med waldorfinriktning vid Stockholm Universitet
  • Statlig lärarutbildning med påbyggnadsutbildning till waldorfklasslärare

 

Ansökan

Ansökningsblankett laddas ned (se nedan) och sänds till WLH. Följande dokument ska bifogas ansökningsblanketten: Kopior av utbildningsbevis, diplom, examina samt vid behov intyg från rektor.

Ansökan insändes till:

Waldorflärarhögskolan

Marklandsbacken 11

168 36 Bromma

De flesta ansökningar kommer att handläggas vid WLH. I det fall det finns frågor kring en ansökan kommer den att behandlas av en grupp bestående av en person från respektive verksamhet.

 

Waldorflärarlegitimationens utformning

I Waldorflärarlegitimationen kommer det att stå vad man är legitimerad som och för ämneslärare också vilka ämnen man är legitimerad i. Waldorflärarlegitimationen har de tre institutionernas/organisationernas loggor. Du kan finna ett exempel på en waldorflärarlegitimation nedan.

 

Waldorflärarlegitimationens rättsliga betydelse

Waldorflärarlegitimationen har inte den rättsliga betydelse som den statliga lärarlegitimationen. Den ska ses som ett sätt att kvalitetssäkra waldorfskolorna och visa på betydelsen av waldorfpedagogisk utbildning. Det innebär också att det blir tydligare vilka utbildningar som omfattas av det undantag som finns reglerat i lag- och förordningstext och därför ger behörighet att arbeta i waldorfskola.

 

Överklagan av beslut

Överklagande av beslut kan göras till en överklagandenämnd som består av en styrelseledamot från respektive institution/organisation.

 

För mer information kontakta WLH på telefon 08-50 58 58 80.

 

Ansökningsblankett för Waldorflärarlegitimation – PDF

Exempel på en Waldorflärarlegitimation – PDF