Bloggen

Angående behörighet för anställning som förskolechef/rektor

Angående behörighet för anställning som förskolechef/rektor

För en tid sen blev jag uppringd av först en tjänsteman från Stockholms kommun och en vecka senare av en tjänsteman i Södertälje kommun. Deras frågor var oroande.

De hade båda frågor om waldorfförskollärarutbildningen och om den kan räknas som pedagogisk utbildning och därmed ge behörighet att anställas som förskolechef.

I skollagen står det att för att kunna anställas som förskolechef (eller rektor) ska man ha förvärvat pedagogisk insikt genom pedagogisk utbildning och pedagogisk erfarenhet (2 kap. 11§ skollagen 2010:800).

Skolinspektionen har i en promemoria från 2014 (PM 2014-0402) skrivit en rekommendation som innebär att ”pedagogisk utbildning” ska tolkas så att man har 30 högskolepoäng i pedagogik. Detta ska ses om en riktningsgivande rekommendation och är alltså inte lagtext. Denna promemoria och just denna rekommendation hade de två tjänstemännen dock tagit fasta på. De ställde sig alltså tveksamma till att godkänna att waldorfförskollärare ska kunna anställas som förskolechefer, något som skulle kunna få allvarliga konsekvenser för flera waldorfförskolor.

Med anledning av detta vände jag mig först till Skolinspektionens rättschef. Hen framhöll att promemorian bara var en tolkning och rekommendation och att det är upp till kommunerna att välja hur de vill tillämpa lagen. Skolinspektionen var inte villig  att förtydliga något gällande waldorfutbildningarna i promemorian. Hon hänvisade mig vidare till Utbildningsdepartementet.

Häromdagen (9/6) kom så ett klargörande från Utbildningsdepartementet. Man kan där inte gå in på hur myndigheter tolkar lagtext – det vore ministerstyre och är inte tillåtet i Sverige. Man lägger sig alltså inte i Skolinspektionens promemoria. Det framgår dock av departementets svar att lagstiftarens intention stödjer att man tolkar skollagens skrivning på så sätt att även waldorfförskollärarutbildning ska anses vara pedagogisk utbildning och därmed tillsammans med pedagogisk erfarenhet ge behörighet att anställas som förskolechef. Man har för närvarande inte för avsikt att ändra på den bestämmelsen.

I departementets svar står vidare att om en kommun i samband med tillsyn fattar ett för en waldorfförskola negativt beslut kring detta kan huvudmannen överklaga beslutet hos förvaltningsrätten för att få en överprövning av tillsynsärendet.

Jag är lättad över att detta besked har kommit före sommaren. Jag hoppas att det innebär att kommunerna, i första hand nu Södertälje och Stockholm, beaktar detta uttalande när de tolkar lagtexten. Den förskolechef/huvudman som önskar en kopia av svaret från Utbildningsdepartementet är välkommen att kontakta mig. Svaret kan vara ett stöd i samband med en tillsyn.

 

13/6 2016

Caroline Bratt