Bloggen

Angående kommande UKÄ-tillsyn

Angående kommande UKÄ-tillsyn

Angående kommande UKÄ-tillsyn

I och med att WLH 2012 genom regeringsbeslut beviljades studiemedelsrätt (CSN) ställdes vi under statlig tillsyn. Det var då Högskoleverket som skulle utöva tillsynen. Högskoleverket har sen dess omvandlats och det är nu Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som ska utöva tillsyn.
Eftersom WLH inte har haft tillsyn förut och eftersom UKÄ inte har en färdig modell för hur tillsyn ska utövas över en institution som WLH var det viktigt att tillsammans se över förutsättningar och möjliga tillsynsmodeller. WLH är ju speciellt på så sätt att vi inte är en ackrediterad högskola med examensrätt, men ändå bedriver förskollärar/lärarutbildning som genom särskild skrivning i lag/förordning ger behörighet att arbeta i waldorfpedagogisk verksamhet.
Onsdag 19/8 var Karl Larsson och jag därför på ett första möte med tjänstemän på UKÄ. Syftet med mötet var att få en tydligare bild av vad en tillsyn kommer att innebära, dvs. hur den kommer att gå till, vad som kommer att bedömas, samt att få en uppfattning om eventuell tidpunkt för tillsyn.
Vi uppfattade vid mötet förståelse för de speciella förutsättningar som råder för WLH. WLH är en liten organisation som genom politiskt beslut fått ett särskilt uppdrag att utbilda förskollärare och lärare till de waldorfpedagogiska verksamheterna, trots att vi inte har ackrediterade utbildningar. WLH måste inte följa de vanliga examensordningarna för förskollärare/lärare, men har samtidigt skyldighet att hålla en kvalitet som anses rimlig för förskollärar/lärarutbildning. WLH:s vilja att utveckla utbildningarna var en starkt bidragande orsak till att offentlig finansiering beviljades.
UKÄ informerade att man planerar att påbörja en tillsyn av WLH i slutet av 2015 och att processen beräknas ta ca 6 månader. Tillsynen syftar till att följa upp att WLH lever upp till kraven som följde med beslutet om finansiering och till att hjälpa oss att identifiera och arbeta med utvecklingsområden.

Tillsynen kommer att bestå av två delar:
1. Den ena delen är mer strikt juridisk och görs av jurister på UKÄ.  Den innebär att man bland annat kontrollerar att vi har de dokument vi är skyldiga att ha (såsom programöversikter, kursplaner, policydokument etc), att våra studenters rättigheter säkras och att vi har lärare med särskilt utbildningsansvar över de olika utbildningarna.
2. Den andra delen är en granskning av kvaliteten på utbildningarna. Den granskningen samordnas av tjänstemän på UKÄ, men utförs framför allt av 2-3 externt tillsatta bedömare. Dessa är personer med bakgrund från universitet/högskola och erfarenhet av bedömningsarbete. I vårt fall även med särskild kunskap om pedagogiska utbildningar. Vi får inte vara med och tillsätta dessa personer, men ges tillfälle att yttra oss till förslagen.

Man kommer bland annat att titta på:
•    det interna kvalitetsarbetet (nuläge, problemidentifiering, åtgärder).
•    samstämmigheten mellan programöversikter, kursplaner, studiehandledningar och studenters resultat. Det vill säga att det studenterna lär sig ska hänga ihop med lärandemål. Lärandemålen ska i sin tur vara relevanta för den utbildning man går.
•    examinationsuppgifter och variation i examinationsformer.
•    lärarnas kompetens.
•    innehåll och upplägg av kurser.
•    progression i utbildningarna.
•    litteratur.
•    genomströmningen av studenter. Det vill säga hur många av de studenter som faktiskt påbörjar utbildningarna genomför dem och får utbildningsbevis.
•    antagningskriterier.
•    studiernas reella omfattning och nivå i förhållande till hur de angetts.

Vi har utifrån de resurser vi har arbetat för att bygga upp en organisation och utbildningar som ska kunna gå igenom en granskning. Det återstår dock en hel del arbete och vi måste vara kloka i hur vi prioriterar vad vi ska lägga resurser på.
Vi räknar med att tillsynen kommer att uppmärksamma områden som vi behöver bli bättre inom, vilket är bra. Vi räknar också med att områden där vi håller god kvalitet får erkännande, vilket i sin tur har stor betydelse för fortsatt finansiering och ett bredare erkännande av waldorfutbildning. Detta är på längre sikt avgörande för att vi ska få behålla de särskilda behörighetsregler som nu gäller.

Caroline Bratt
Rektor, WLH