Bloggen

Att bygga en högskola

Att bygga en högskola

För en tid sen skrev Ruhi Tyson ett blogginlägg om akademisering av förskollärar/lärarutbildning (klicka här om du vill komma till det). Idag vill jag beskriva en del av det arbete som görs för att främja en positiv och som jag ser det nödvändig utveckling när det gäller att forskningsanknyta och utveckla de waldorfpedagogiska utbildningarna.

I februari 2014 samlades ca 40 personer för fjärde året i rad NORENSE – Nordic Research Network in Steiner Education – i Stockholm.

NORENSE är unikt på det sättet att det är ett projekt som vuxit fram i ett samarbete mellan förskolor/skolor och utbildningsinstitutioner där förskolor och skolor går in och finansierar forskning. De är också representerade i det utskott (the council) som beviljar anslagen.

Vi har lyckats gå samman som förskole/skolrörelse och utbildningsinstitutioner och det skulle kunna vara intressant även för andra. När man numera efterlyser att förskolor/skolor ska bli mer forskningsanknutna – då är det just det vi har arbetat för och som nu börjar bära frukt.

Rudolf Steinerhøyskolen, Snellmanhögskolan och Waldorflärarhögskolan tog för några år sedan initiativ till detta nätverk. Vi insåg att vi måste arbeta tillsammans för att skapa en forskningsanknytning och en forskningskultur i och kring våra institutioner. Det handlar om att höja den egna kompetensen, det handlar om att ta del av och bedriva forskning i större utsträckning, det handlar om att detta arbete ska synas i förskole- och lärarutbildningarna och då också i förskolorna/skolorna. Detta är en del av det som behövs för att utvärdera och utveckla både våra utbildningar och den waldorfpedagogik som bedrivs ute i förskolor/skolor. Vi insåg att vi måste få de waldorfpedagogiska verksamheterna (förskolor och skolor) att känna ett intresse och ägarskap för inte bara utbildningsfrågor utan även forskning.

De tre delarna; verksamheter, utbildning och forskning är beroende av varandra. Kopplingen mellan dem blir här inte bara en strävan i tanken, utan reell aktivitet. En av dessa aktiviteter är att det bedrivs klassrumsforskning med stöd av NORENSE. Här samarbetar en forskare med ett antal lärare. Genom det samarbetet får forskningen ett helt annat genomslag i skolans kollegium än vad det hade fått annars.

En annan viktig del i arbetet är också att låta det som görs inom NORENSE bli synligt i förskollärar- och lärarutbildningarna. De waldorfpedagogiska utbildningarna har en seminaristisk tradition. De goda kvaliteterna i den traditionen ska vi vara rädda om. Men den behöver kompletteras och berikas av en akademisk tradition och ett nytt förhållningssätt till forskning och forskningskultur.

I uppbyggandet av den här forskningskulturen ligger även att öppet och offentligt lyfta fram såväl svagheter som styrkor i waldorfpedagogiken och de egna verksamheterna. Den uppriktiga nyfikenheten, det öppna samtalet och de olika perspektiven måste vara starkare än viljan att försvara sig.

Man kan naturligtvis tycka att det NORENSE har uppnått är litet och det stämmer ju i jämförelse med stora, etablerade högskolesammanhang.
Men om man betänker att arbetet med NORENSE började för några få år sen då det inte fanns några pengar och endast mycket liten akademisk kompetens så har utvecklingen varit omfattande. Vi har nu ett antal doktorander, vi har ökat andelen medarbetare med förstekompetens/doktorskompetens och vi har knutit kontakter till ett antal högskolor och universitet i Norden. I utskottet (council) som fördelar de forskningsmedel vi förfogar över sitter även externa ledamöter med akademisk kompetens.

Vi ska om ett par veckor hålla det årliga sammanträde då vi granskar de ansökningar vi fått och beviljar eller avslår medel. Det är en ansvarsfull uppgift och vi är tacksamma för det förtroende som våra verksamheter visar genom att bidra ekonomiskt. Utan det skulle inte den här utvecklingen ha varit möjlig.

Genom denna gemensamma strävan ökar möjligheten att fortsätta bygga upp en hållbar waldorfförskollärar/lärarutbildning som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Därigenom bidrar vi till att förskolor och skolor kan bedriva waldorfpedagogik och att den pedagogiska utvecklingen och mångfalden gynnas i Sverige och våra nordiska grannländer.

Förutom att det nämnda NORENSE-mötet var ett tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter presenterades två forskningsprojekt.

Sara Frödén (Örebro universitet) presenterade sin avhandling med titeln “I föränderliga och slutna rosa rum – en etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola”. Det går att ladda ned avhandlingen här.

Henrik Sørensen (Marjatta Seminar) presenterade ett forskningsprojekt som gjorts i samarbete mellan Marjatta och universitet i Roskilde. Projektet var ett action research projekt som omfattade tre institutioner som arbetar med barn/ungdomar med funktionsnedsättningar. (“Health promoting pedagogy in everyday culture”). Man kan läsa mer om studien här.

Du kan läsa mer om NORENSE på www.norense.net . Där finns bland annat rapporterna från de senaste åren att ladda ned.

Caroline Bratt, rektor

NORENSE 2014

NORENSE 2014