Bloggen

Möte med utbildningsutskottsledamöter och forskningsseminarium

Möte med utbildningsutskottsledamöter och forskningsseminarium

Inga kungar här.

Idag onsdag hade representanter från Idéburna skolors riksförbund, Montessoriförbundet, Freinet-rörelsen, waldorfförskolorna/skolorna och WLH ett möte med två ledamöter i riksdagens utbildningsutskott (Betty Malmberg, ordf och Michael Svensson, båda M).

Mötet kan beskrivas som en uppföljning av det seminarium som hölls i somras i Almedalen. Vi tog upp ett antal frågor som har med just idéburna verksamheters villkor att göra. Det gällde bl.a. ekonomi, begränsningen av alternativ pedagogik, behörighetsfrågor och förskollärar/lärarutbildningsfrågor.

Frågorna har sin utgångspunkt i behovet och värdet av pedagogisk mångfald och valfrihet. Rätten att välja alternativ pedagogik finns ju inskriven i Lissabonfördraget. Hur ska den rätten bli reell och inte bara ett slags tårtgarnityr – demokratisk yta?

Till exempel kommer nu efter idogt arbete waldorfförskollärarnas behörighet att skrivas fram. Motsvarande lagstiftning finns ännu inte för montessoriutbildade förskollärare. Det är ett principiellt problem. Just detta kommer WLH att ta upp i remissyttrandet till förslag om ändring i skollagen som nu lagt.

En annan fråga som togs upp var möjligheten att arbeta för läroplaner för t ex waldorfförskola/skola och montessoriförskola/skola på det sätt som man gjort i Norge. Vi uppmanades att gå vidare med detta och att då också arbeta med läroplanernas forskningsanknytning. Här står vi inför en stor och spännande uppgift! Det är ett flerårigt arbete som jag hoppas vi nu ska kunna börja planera för.

Vi talade en hel del om forskningsanknytning och hur vi på ett strukturerat sätt kan arbeta vidare med WLH:s intention att höja den akademiska nivån på sina utbildningar.

Just detta tema kom också upp på ett intressant forskningsseminarium som ägde rum på WLH förra veckan. Magnus Levinsson, lektor vid Göteborgs universitet tog upp möjligheten att arbeta med t.ex. forskningscirklar på WLH för att stödja en akademiseringsprocess.

Arbetet med att bygga upp WLH skulle också kunna inspirera och ge uppslag på hur man skulle kunna bygga ut utbildningar i annan alternativ pedagogik, som montessoripedagogik.

Britta Drakenberg från Waldorfskolefederationen konstaterade slutligen, också mot bakgrund av gårdagens PISA-rapport, att Sverige inte har råd att inte stödja alternativa pedagogiska idéer. Pedagogiken – förskolor, skolor – behöver det som kan komma ut mötet mellan olika tankar och idéer.

Mycket av det som togs upp är sådant som WLH har arbetat målmedvetet för i flera år. Det var roligt att se att en del av det arbetet nu börjar bära frukt och att vi, när det gäller inte minst viljan att arbeta för en akademisering kan börja se lite mer tydligt hur en sådan process skulle kunna gå till. Att arbeta med akademisering av professionsutbildningar som genomsyras av pedagogik, konst, etik och mycket, mycket mer och som har både forsknings- och praxisanknytning – vi kanske inte är så stora, men vi siktar i alla fall högt!