Bloggen

Remissyttrande om likvärdig skola

Remissyttrande om likvärdig skola

En viktig uppgift utöver att arbeta med utbildningarna är att bevaka och delta i utbildningspolitiska frågor. Många av de frågor som är viktiga berör alla idéburna förskolor och skolor, andra frågor är angelägna särskilt för waldorfpedagogiska verksamheter. En fråga som vi till exempel ser som väsentlig att lyfta fram i skoldebatten är den att skilja på idéburna och vinstutdelande skolverksamheter. Anledningen till det är att många förslag som kommer hänger ihop med behovet att kontrollera och styra de verksamheter som tar ut vinst. Flera av de förslagen slår hårt mot idéburna verksamheter som drivs under andra förutsättningar.

I juni i år presenterades betänkandet SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Det är en fortsatt bearbetning av delar av det arbete som Skolkommissionen lade fram 2017. WLH och Waldorfskolefederationen har skrivit ett remissyttrande till betänkandet. Vi tar bland annat upp dilemmat likvärdighet – likformighet och problemet med att man inte skiljer på de idéburna respektive de vinstutdelande skolorna. I detta ingår frågor om skolval och resursfördelning. Vårt remissyttrande finns att läsa här.

Det kommer regelbundet nya betänkanden och förslag att ta ställning till; snart påbörjas arbetet med att skriva remissyttrande till det betänkande som diskuterar frågan om obligatorisk förskola för barn från fem års ålder.

Caroline Bratt