Föreläsningar

WLH erbjuder fristående föreläsningar och workshops. De riktar sig framför allt till verksamma förskollärare och lärare med syfte att utveckla och stärka de waldorfpedagogiska motiven i yrket. Dessa föreläsningar/workshops görs endast på uppdrag. Vi presenterar här nedan exempel på teman och föreläsare.

Vi skräddarsyr lämpliga program och upplägg utifrån de specifika behov som finns i er verksamhet, vilket också innebär att vi öppnar för möjligheten att besöka er verksamhet för att göra föreläsningar och studiedagar. För att se ett exempel på ett program för en studiedag, klicka här.

Om er verksamhet har önskemål om andra teman är ni välkomna att höra av er till oss. Hör av er till caroline.bratt@wlh.se för att diskutera speciella önskemål.

 

Priser

En föreläsning: 1 000 kronor

Halvdag: 2 000 kronor

Heldag: 3 000 kronor

Priserna gäller oavsett antal föreläsare. Inga tillägg för rese- eller boendekostnader.

Den låga kostnaden möjliggörs genom bidrag från Stiftelsen Pestalozzi.

 

Föreläsningsteman

Här nedan följer exempel på föreläsningar vi kan erbjuda.

 

Waldorfskolans kursplan och barnets utveckling

Johan Green

Föreläsningen belyser hur de enskilda ämnena utvecklas under skolåren och hur de olika ämnena i en given årskurs kompletterar varandra. Waldorfskolans kursplan presenteras i förhållande till barnets olika utvecklingsstadier.

Cirka 90 minuter med samtal.

 

Kunskapssynen i waldorfpedagogiken och LGR 11

Leif Tjärnstig

Kunskapssyn, faktakunskaper och förmågor i LGR 11 har diskuterats mycket i den pedagogiska debatten. I den här föreläsningen lyfts dessa frågor in i ett waldorfpedagogiskt perspektiv.

Föreläsning 1,5–2 timmar.

 

Waldorfpedagogik, didaktik och metod

Åsa Månsson D´Souza

En överblick ges på waldorfpedagogikens praxis med fokus på didaktik och metoder i undervisningen. Detta kan också göras som enstaka föreläsningar eller en föreläsningsserie uppdelad på flera tillfällen.

 

Antroposofi, Waldorfpedagogik och bildning

Ruhi Tyson

Waldorfpedagogiken som bildningspedagogik och dess relation till antroposofin som en bildningsorienterad världsåskådning.

Föreläsning cirka 1–2 timmar.

 

Hantverkets roll och kursplan i Waldorfskolan

Ruhi Tyson

Föreläsningen belyser hantverkets roll och potential samt sätter det i samband med kursplanen och dess målsättningar.
1–2 föreläsning/ar à 1–2 timmar.

 

Språkstörning hos förskolebarn

Ulrika Marklund

Vi behöver språk för att förstå vår omvärld, för att lära och för att kunna fungera socialt. I de fall då språkutvecklingen inte löper på som förväntat kan stöttande insatser behövas. Denna föreläsning beskriver språkliga och kommunikativa svårigheter hos barn samt metoder och strategier för att bemöta dessa i vardagen.

Kan vara en enstaka föreläsning eller en föreläsningsserie med fokus på teori och/eller på praktik där man får lära sig språkstimulerande förhållningssätt.

 

Tidig språkutveckling

Ulrika Marklund

Redan under de första levnadsåren lär sig barn att förstå och uttrycka språkljud, ord, grammatik, och även andra kommunikativa funktioner. Detta fungerar i och med att barnet exponeras för talat språk i ett socialt sammanhang.

Kan vara en enstaka föreläsning eller en föreläsningsserie med mer fokus på teori och/eller på praktik där man får lära sig språkstimulerande förhållningssätt.

 

Förskoleklassens uppdrag

Caroline Bratt och Brighida Lundholm

Föreläsningen behandlar frågor om förskoleklassens uppdrag och betydelsen av att bilda en bro mellan förskola och skola.

 

Morgonperiodens möjligheter

Åsa Månsson D´Souza

En fördjupning av morgonperiodens upplägg och form kopplat till innehållet i waldorfskolans kursplan. En metodisk genomgång av hur morgonperioden kan gestaltas och vilka möjligheter den ger.

Detta kan göras både på en eller två föreläsningar och som en lite längre fortbildning.

  

Rytm

Åsa Månsson D´Souza
Frågan hur vi arbetar med rytmer i waldorfpedagogiken är utgångspunkt i denna presentation av olika aspekter och praktiska exempel på lektionsgestaltning och
rytmiska inslag i undervisningen.

Kan vara en eller två föreläsningar, eller i form av föreläsning och fortsatt arbete under ledning, till exempel.

 

Rytmens betydelse i waldorfpedagogiken

Caroline Bratt

Föreläsningen tar upp rytmens betydelse för skolorganisationen och undervisningsplaneringen i ett waldorfpedagogiskt perspektiv.

Föreläsning cirka 1,5 tim.
Kompletteras gärna med föreläsning/workshop Rytm, se ovan.

 

Att skriva sig in i läsandet

Åsa Månsson D´Souza

Föreläsningsserien handlar om vad en lärare behöver kunna för att lära barn läsa och skriva. En genomgång av läs- och skrivundervisningen i de lägre klasserna, från fonem via bokstavsbilder till skrivande och läsning.

Fyra tillfällen à 1,5 tim eller mer.

 

Verser, dikter och sånger i engelskundervisningen

Åsa Månsson D´Souza

Föreläsningen ger inspiration och praktiskt övande för att arbeta muntligt och med verser, dikter och musik i engelskundervisningen.

Det här kan vara ett kortare inslag, eller något återkommande med fördjupning och progression.

 

Berättande undervisning

Johan Green

I dessa föreläsningar utforskas det som sker mellan läraren, eleven och berättelsen när vi förvandlar en text till ett levande, bildrikt berättelsematerial.

Två föreläsningar om cirka 60–90 minuter, kan kombineras med en workshop.

 

Estetisk och moralisk fantasi – en pedagogisk utmaning

Ruhi Tyson

En föreläsning (med möjlighet till workshop, sammanlagt 1–4 timmar) kring den pedagogiska förbindelsen mellan estetisk fantasi och moralisk fantasi och behovet av ett mer systematiskt pedagogiskt arbete på området.

 

Estetiska lärprocesser och konst – vad menar vi med dessa begrepp

Ruhi Tyson

I waldorfskolan finns en lång tradition av att arbeta med konst och hantverk som en integrerad del av undervisningen. Inom utbildningsvetenskap talar man om estiska lärprocesser. En föreläsning (1-2 timmar) om det estetiska och dess olika betydelser i pedagogiken.

 

Att berätta folksagor igen på högstadiet och gymnasiet – varför och hur?

Ruhi Tyson

En eller två föreläsningar (2-4 timmar) inklusive några exempel där folksagornas potential att levandegöra undervisning och förståelse diskuteras med särskild tonvikt på deras relation till historiska och individuella utvecklingsprocesser.

 

Fonologisk utveckling

Ulrika Marklund

Föreläsningen handlar om förhållningssätt och genomtänkta strategier i vardagskommunikationen som kan stötta barns fonologiska utveckling. Även den fonologiska medvetenhetens betydelse för läs- och skrivinlärning behandlas.

Kan vara en enstaka föreläsning, en föreläsningsserie, med fokus på teori och/eller på praktik där man får lära sig språkstimulerande förhållningssätt.

 

Har ni andra önskemål är ni välkomna att höra av er.

 

Föreläsare

Gudrun Andersson

Konstvetare, konservator, klasslärare. Ansvarig för bildundervisningen vid WLH.

 

Johanna Hellsten

Undervisar på förskollärarprogrammet, tidigare förskollärare.

 

Åsa Månsson D´Souza

Undervisar framför allt i svenska, engelska och allmändidaktik på WLH, tidigare klasslärare.

 

Caroline Bratt

Rektor och lärarutbildare vid WLH, tidigare klasslärare.

 

Brighida Lundholm

Undervisar på förskollärarprogrammet, tidigare förskollärare.

 

Leif Tjärnstig

Doktorand vid Åbo akademi. Utbildningsvetenskap, NO-ämnen.

 

Johan Green

Undervisar framför allt inom utbildningsvetenskap och SO-ämnen vid WLH. Tidigare ämnes-
lärare.

 

Ulrika Marklund

Logoped, disputerat i barns språkutveckling vid Stockholms universitet, lärare vid WLH.

 

Ruhi Tyson

Lektor på halvtid vid Stockholms universitet och halvtid vid WLH. Undervisar framför allt inom utbildningsvetenskap.