Bloggen

Fortbildning för ämneslärare

Fortbildning för ämneslärare

Vi får ibland frågor om fortbildning för gymnasielärare vid waldorfskolor.

Jag tänkte här informera kort om några möjligheter till fortbildning för ämneslärare med fokus på gymnasiet:
I Kassel finns det två fristående fortbildningsveckor (allt på engelska). Veckorna ligger veckan före påsk och veckan dessförinnan. Den första veckan är dessutom kostnadsfri. De kommer så småningom att lägga ut mer info på sin hemsida, än finns det inte aktuell info. https://www.lehrerseminar-forschung.de/index.php?n=Weiterbildung.Weiterbildung
Den första veckan är mer generell och den andra mer årskurs- och ämnesspecifik. Ansvarig är Wilfried Sommer. För studenter som studerar på lärosäte brukar det gå att få tillgodoräkna sig  högskolepoäng för dessa två kursveckor. De anses hålla hög nivå. Det är många nationaliteter bland deltagarna.
Sen kommer också Steinerhøyskolen att ha en Oslokurs-vecka (fyra dagar i början av augusti) som riktar sig till ämneslärare på gymnasienivå. Jag vet att bl.a. Prof. Jost Schieren från Alanus Hochschule kommer att hålla morgonföredragen där i år (på engelska). Det kommer så småningom info på deras hemsida.  https://www.steinerhoyskolen.no/studietilbud/oslo-kursene/
På WLH startar hösten 2018 en ny grupp på vår ämneslärarutbildning. Den förutsätter att man har sitt/sina ämne(n). Utbildningen är två år lång på halvtid (fem modulveckor första året, fyra modulveckor andra året). Se mer info på vår hemsida.
Caroline Bratt
Bloggen

Om fritidspedagoger och förskolechefer

Om fritidspedagoger och förskolechefer

Jag vill här kort nämna något om remissen Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas som regeringen i dagarna har lämnat till Lagrådet. Den innehåller förslag som berör även waldorfförskolor och waldorfskolor.

I remissen föreslås bland annat att de som har fritidspedagogexamen ska få möjlighet att få lärarlegitimation (med inriktning mot arbete i fritidshem).

Det föreslås även krav på att förskolechefer ska gå rektorsutbildning samt att man byter yrkesbeteckning från förskolechef till rektor. Så här står det i regerings remiss (s. 60):

”Regeringens förslag: Rektorer för förskoleenheter ska omfattas av ett krav på att gå en obligatorisk befattningsutbildning. De ska påbörja den obligatoriska befattningsutbildningen snarast möjligt efter det att de tillträtt sin anställning och ha genomfört den inom fem år efter tillträdesdagen.

Skyldigheten att genomföra utbildningen gäller dock inte sådana rektorer för förskoleenheter som tidigare har gått befattningsutbildningen, en äldre statlig rektorsutbildning, eller genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet har förvärvat kunskaper som en högskola som anordnar befattningsutbildning har jämställt med sådan utbildning. Skyldigheten gäller inte heller rektorer som den 1 juli 2019 är verksamma som rektorer för förskoleenheter.”

Att arbeta som förskolechef är krävande och kräver kunskaper utöver de som ryms i en förskollärarutbildning. Det är bra att det görs tydligt genom att koppla uppdraget till en utbildning på det sätt som gäller för rektorer. Samtidigt kommer det förstås att bli kännbart och svårt för små förskolor att så mycket tid ska avsättas till utbildning. Verkligheten på våra förskolor är att många redan har ont om medarbetare och att arbetsbelastningen är hög. En av de frågor vi tar upp när vi möter politiker är just denna att vid nya krav kopplade till administration så är belastningen på en liten förskola/skola ofta proportionellt sett större än för en större verksamhet. Hur ska små förskolor –  waldorfförskolor, föräldrakooperativ, montessoriförskolor och andra – klara alla dessa nya krav även om de är berättigade utan att det tar orimlig tid från tid i barngrupperna?

Personligen är jag tveksam till att ändra benämningen – förskolechef är en inarbetad benämning och förskola och skola är olika slags verksamheter även om de bägge ryms inom skolväsendet. Idéburna skolors riksförbund skrev i sitt remissyttrande att de anser att benämningen förskolechef bör finnas kvar. En majoritet av remissinstanserna hade dock en annan uppfattning. Vill du läsa mer kan du gå in i remissen genom att klicka här.

Det är nog hur som helst viktigt waldorfförskolorna i tid börjar planera för hur förskolecheferna så småningom ska kunna påbörja rektorsutbildningar.

 

Caroline Bratt

 

 

Bloggen

Återupptagande av studier

Återupptagande av studier

Återupptagande av studier vid WLH

Här följer information till dig som efter studieuppehåll vill återuppta studier vid WLH.

Först beskrivs situationen för studenter som påbörjat sina studier före 2014, därefter för studenter som påbörjat sina studier 2014 eller senare.

 

Studenter som påbörjat studier före 2014

Det har funnits olika utbildningar till waldorfförskollärare och waldorflärare under årens lopp. En del av de som studenter som påbörjat studier vid till exempel Rudolf Steinerhögskolan i Järna, Wärsta gårds förskollärarutbildning, Balderseminariet, Kristofferseminariet eller vid någon annan av de utbildningar som funnits har vid något tillfälle avbrutit sina studier och tagit studieuppehåll. Vill man återuppta sina studier är man välkommen att höra av sig till WLH.

Det är ganska vanligt att det enda som kvarstår är examensarbetet. Man måste då kontakta WLH. Detta bör man göra innan man skrivit alltför mycket. Sannolikheten är annars stor att man får göra om onödigt mycket. Genom att tala med oss först kan man få aktuella instruktioner och hjälp.

Om du vill återuppta studierna/avsluta din påbörjade utbildning gäller följande:

Som student måste man till att börja med registrera sig. Det gör man genom att ansöka till utbildningen via WLH:s hemsida. I rutan för övriga upplysningar skriver man att man har studerat tidigare och nu vill återuppta studierna. Lägg gärna till när och var du studerade och ungefär vad du tror att du har kvar.

Om det är bara examensarbetet som kvarstår så gäller att man nu måste göra det utifrån den kursplan som gäller idag. För de flesta innebär det att arbetet kommer att vara annorlunda jämfört med hur det såg ut då man studerade tidigare. För att underlätta för studenter i den här situationen har vi ibland ordnat speciella uppsats-workshops för att man ska kunna komma igång med arbetet. Då går vi igenom arbetets utformning, struktur, metod och inte minst hur man väljer tema.

Har man ytterligare rester så gör vi en bedömning av vilka kurser/kursmoment man måste delta i för att man så småningom ska kunna få sitt utbildningsbevis. Vi gör sen en individuell studieplan.

 

Studenter som påbörjat sina studier 2014 eller senare

För studenter som påbörjat sina studier efter 2014 gäller att om man tagit studieuppehåll så måste man höra av sig till WLH senast inom 10 år. Annars skrivs man ut ur utbildningen och kan inte garanteras att man kan tillgodoräkna sig tidigare kurser.

/Caroline Bratt

Bloggen

Till Göran Fant, med tacksamhet!

Till Göran Fant, med tacksamhet!

Göran Fant på resa i Pyrenéerna.

Göran Fant gick bort onsdag 24 maj efter en kort tids sjukdom. Varma tankar går till hans familj.

Jag mötte Göran när jag kom till Kristofferskolan som lärare 1995. Efter inte alltför lång tid kom Göran och jag att samarbeta i först i styrelsen och så småningom tillsammans med även Monica Dammeyer i skolans ledningsgrupp. Det var en arbetsgemenskap som också blev till vänskap. Göran lärde mig bland mycket annat också om hur man i skolan kan förhålla sig till och tala om antroposofi. Han värnade verkligen waldorfpedagogiken inte bara med hjärta utan även intellekt. Utöver det som den dagliga ledningen krävde var samtalsämnena många, musik, litteratur, historia, Frankrike, utbildningspolitik och mycket annat. Fantastisk var den resa till Pyrenéerna vi fick göra med honom som färdledare.

Parallellt med arbetet på Kristofferskolan var Göran också under många år ordförande i Waldorfskolefederationen. När jag lämnade skolan och började arbeta på WLH så var det i den rollen vi fortsatte vårt samarbete. Göran var en av de som från federationens sida var med och stödde det nordiska forskningssamarbetet som idag finns och betyder mycket för våra waldorfutbildningars utveckling och vara.

De två senaste åren har vi på WLH haft som en öppen kaffebjudning en gång i månaden för för vänner och före detta medarbetare. Göran var en våra trogna gäster och många var de onsdagar då han kom med tårta, helst frukttårta, till oss alla. Han kommer att vara saknad vid våra sammankomster.

Vi är många i waldorfskolan, elever, kollegor, föräldrar m.fl., som känner tacksamhet för allt Göran gjort och för den han var. Jag kommer att sakna honom mycket.

Caroline Bratt